Följande dikt avslutar en text som handlar om hur tio missionärer blev mördade i Kina, den text av vilken ett fragment har publicerats under “Kostnaden”:

“Tankar – vid underrättelsen om mordet på våra missionärer i Kina.

Ett sorgebudskap har oss nått
från “Sinims” berg och dalar.
Mitt hjärta säg, har du förstått,
hvarom budskapet talar?

Från Gud det kommit, det är visst;
Det är på hans tillstädjan,
som våra syskon hava mist
sitt liv och blod i Kina.

Varför har det hänt? – jag frågar än –
Är Gud uppå oss vreder?
Mitt hjärta, säg, ser Herren nu
med misshag på oss neder?

Säg, har väl vi i förväg gått
för Herren, då vi sände
till hedningarna vittnen ut
om Gud och den, han sände?

En röst jag hör – vems är väl den? –
Jag hört den gångna dagar:
“Den Herren älskar” – hör min vän! –
“Just den han också agar.”

“Han gisslar varje äkta son,
att den må heliggöras.”
Vår Fader agar, att ifrån
all synd vi må frigöras.

I nöden föds en ljuv musik
i djupet av vårt hjärta.
Den andas kärlek, varm och rik,
men ock en ton av smärta.

Av Faderns slag vi känna lärt
hans kärleksvarma hjärta.
Och efter nöden mera ljuvt
vi vila vid hans hjärta.

Guds välbehag i detta slag
vi tydligen förnimma.
Hans ansikte till dödens dag
gick med de vittnen ringa

De vunnit livets sköna krans,
de kära missionärer.
För dem ej större ära fanns,
än den att bli martyrer.

Må vi, som leva, böja oss
för Herrens kärleks tuktan!
Må vi, långt mera än förut,
nu vandra i hans fruktan!”

Det var svårt att skriva av den här dikten utan att tåras i ögonen. Vid tanken på hur den gode Nathanael slutade sitt liv kom jag att tänka på min hustru och vår son och hur det skulle vara om jag gått samma öde till mötes. Betänk vilken djup sorg och smärta hustrun och barnen måste ha känt! Dikten skrevs, tror jag, till uppmuntran för dem och alla som stod missionärerna nära. Den vittnar också om ett annat förhållningssätt till lidande och nöd än vad vi ofta möter idag. Eller?