Blog Image

De urgamla stigarna

Om bloggen

Det finns en väg som våra fäder vandrade på, en väg som många av oss glömt bort eller ignorerat. Det var en väg av prövningar och svårigheter, men också en väg med mycket glädje och tillfredsställelse.

På denna blogg kommer jag lägga upp texter från gamla svenska profetröster. Röster som talar fastän de har insomnat. Jag erkänner att jag är i ett minst lika stort behov som du av att ta till mig dessa texter.

Låt oss tillsammans lystra till dessa gårdagens Gudsmän!

Dåtidens kristnas bild av kostnaden

Väckelsen i Kina Posted on 25 Oct, 2012 09:09:40

Följande dikt avslutar en text som handlar om hur tio missionärer blev mördade i Kina, den text av vilken ett fragment har publicerats under “Kostnaden”:

“Tankar – vid underrättelsen om mordet på våra missionärer i Kina.

Ett sorgebudskap har oss nått
från “Sinims” berg och dalar.
Mitt hjärta säg, har du förstått,
hvarom budskapet talar?

Från Gud det kommit, det är visst;
Det är på hans tillstädjan,
som våra syskon hava mist
sitt liv och blod i Kina.

Varför har det hänt? – jag frågar än –
Är Gud uppå oss vreder?
Mitt hjärta, säg, ser Herren nu
med misshag på oss neder?

Säg, har väl vi i förväg gått
för Herren, då vi sände
till hedningarna vittnen ut
om Gud och den, han sände?

En röst jag hör – vems är väl den? –
Jag hört den gångna dagar:
“Den Herren älskar” – hör min vän! –
“Just den han också agar.”

“Han gisslar varje äkta son,
att den må heliggöras.”
Vår Fader agar, att ifrån
all synd vi må frigöras.

I nöden föds en ljuv musik
i djupet av vårt hjärta.
Den andas kärlek, varm och rik,
men ock en ton av smärta.

Av Faderns slag vi känna lärt
hans kärleksvarma hjärta.
Och efter nöden mera ljuvt
vi vila vid hans hjärta.

Guds välbehag i detta slag
vi tydligen förnimma.
Hans ansikte till dödens dag
gick med de vittnen ringa

De vunnit livets sköna krans,
de kära missionärer.
För dem ej större ära fanns,
än den att bli martyrer.

Må vi, som leva, böja oss
för Herrens kärleks tuktan!
Må vi, långt mera än förut,
nu vandra i hans fruktan!”

Det var svårt att skriva av den här dikten utan att tåras i ögonen. Vid tanken på hur den gode Nathanael slutade sitt liv kom jag att tänka på min hustru och vår son och hur det skulle vara om jag gått samma öde till mötes. Betänk vilken djup sorg och smärta hustrun och barnen måste ha känt! Dikten skrevs, tror jag, till uppmuntran för dem och alla som stod missionärerna nära. Den vittnar också om ett annat förhållningssätt till lidande och nöd än vad vi ofta möter idag. Eller?Kostnaden

Väckelsen i Kina Posted on 25 Oct, 2012 08:52:11

Följande berättelse är en kort levnadsteckning över Nathanael Carlesons senaste tid i Kina. Detta skrevs år 1900 och publicerades i Trons segrar efter det att nämnda Carleson blivit mördad i Kina för sina missionsinsatsers skull:

“Vid pingsthögtiden samma år fick han under åhörandet av ett missionsföredrag en bestämd kallelse av Gud att offra sitt liv för hedningarna. Längre fram blev det honom klart, att Kina var hans fält, och år 1890, söndagen efter midsommardagen, blev han av Helgelseförbundet kallad att utgå till Kina med vittnesbördet om Kristus. “När det var klart” – skriver han – “att jag skulle få gå till Kina, jublade mitt hjärta av fröjd, som icke kan beskrivas, endast erfaras.

I slutet av 1890 inträffade han i sällskap med Emanuel Olsson i Kina. Efter ett ihärdigt och allvarligt arbete därute måste han som en följd av sin hustrus sjukdom återvända till hemlandet, där han med familj inträffade i november 1898. Den 2 januari detta år (1900, red. anm.) sade han farväl åt sin familj och sina övriga anhöriga samt vänner, för att återgå till det för honom så kära Kina. Förr än han själv eller någon annan kunde ana, var hans lopp fullbordat. Endast Herren kan hugsvala och fylla tomrummet hos hans med två små i djup sorg efterlämnade änka.”

Missionskallelsen förde med sig både glädje och sorg.